Zápis do mateřské školy

V minulých článcích jsme psali o zápisech dětí do základní školy, které probíhají v dubnu. Koho se týkají, jak probíhají a jak se na zápis do školy připravit. Nyní se podíváme na zápisy do mateřských školek, které mají termín v květnu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy stanovuje ředitelka či ředitel a postupuje se dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Zápis je povinný pro dítě, které dovrší 5 let věku do konce srpna aktuálního roku, pokud již nenavštěvuje mateřskou školu. Děti s trvalým pobytem v dané či spádové obci bývají přijímány přednostně.

Při přijímání dětí do mateřské školy může ředitelka či ředitel vycházet z následujícíh kritérií, přičemž přednostně se obvykle přijímají děti s vyšším celkovým hodnocením.

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou s trvalým pobytem v obci - nar. do 31. 8. (rok = aktuální rok mínus 5; např. v roce 2021 je výpočet následující: 2021 - 5 = 2016, tj. výsledný rok).
  2. Děti, které do začátku školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku – nar. do 31. 8. (rok = aktuální rok mínus 4).
  3. Děti, které do začátku školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku – nar. do 31. 8. (rok = aktuální rok mínus 3).

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) mohou být zvoleny doplňující kritéria, např. zohlednění věku dítěte - přednost budou mít v takpvém případě děti starší před mladšími.

Přesná kritéria vaší Mateřské školy najdete obvykle na jejich webových stránkách.