Soutěž o kupón na 2.000,- Kč

Soutěžíme na Facebooku o kupón na nákup v hodnotě 2.000,- Kč

Soutěž ukončena. Gratujujeme 3 výherkyním s největším počtem hlasů 👏. Více informací najdete na Facebooku.

Dnes 14. 8. 2020 byla vyhlášena soutěž na Facebooku. Sledujte nás a vyhrajte!

Chci sledovat Facebook Báglíku

 

Podmínky soutěže naleznete na našem facebookovém profilu, kompletní znění níže, případně ke stažení zde.

 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE NA FACEBOOKU BÁGLÍK.CZ

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace vyhlašovateli soutěže, a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Báglík.cz (dále jen „soutěž“):

  1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je internetový obchod Báglík.cz - Martin Kučera, 5. května 349/1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 03139484 (dále jen „vyhlašovatel“).

  1. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je stanovena vždy v záložce dané soutěže na facebookovém profilu Báglík.cz

  1. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání fotografie osoby s aktovkou či batohem. Do soutěže budou schváleny pouze fotografie dětí s batohem či aktovkou, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Soutěžící se zavazuje publikovat jen fotografie svého dítěte (nebo jiného dítěte se souhlasem jeho zákonného zástupce). Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotografie neporušuje žádná autorská práva a má souhlas zákonného zástupce nebo souhlas fotografované osoby, případně akceptací podmínek soutěže tímto vyjadřuje souhlas se zveřejněním vlastní fotografie.

3.4. Zasláním fotografie soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5.  Pro účast v soutěži a nahrání fotografie, je nutné se stát fanouškem naší fanpage URL kliknutím na tlačítko "Líbí se mi" na naší stránce nebo na stránce soutěže URL, kliknutím na tlačítko „Líbí se mi“ a následným nahráním fotografie.

3.6. Vyhlašovatel soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k vyhlašovateli z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.

3.7. Vítěz soutěže bude kontaktován emailem nebo telefonicky na kontaktní údaje, které má soutěžící ve svém profilu. Vyhlašovatel soutěže pošle výhru vítězi emailem nebo poštou (dle typu výhry), na adresu, kterou vítěz dodá poté, co bude informován o své výhře, a to do 7 dnů. Pokud by se vyhlašovateli soutěže nepodařilo do 14ti dnů od vyhlášení vítěze s vítězem spojit (emailem či telefonicky), výhra propadá. Vyhlašovatel není́ povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.

3.8. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3.9. Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat maximálně 1 příspěvek/fotografii v rámci jedné soutěže.

3.10. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může vyhlašovatel zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení.

  1. Nahrávání fotografií do soutěže

4.1. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje vyhlašovateli právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

4.2. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene;

4.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že vyhlašovatel nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii/příspěvek, kterou soutěžící nahrál.

4.4. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky vyhlašovateli a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.

4.5. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie vyhlašovatelem.

4.6. Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem vyhlašovatele. Vyhlašovatelnemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

  1. Posouzení výhry

5.1. Vítězem je jeden soutěžící, jehož fotografie/příspěvek získá nejvíc hlasů. V případě stejného počtu hlasů si vyhlašovatel vyhrazuje právo vybrat vítěze z fotografií se shodným počtem hlasů dle svého uvážení, případně výhru rozdělit mezi daný počet výherců (je-li toto možné).

5.2. Vyhlašovatel ohlásí vítěze maximálně do 7 pracovních dnů od jejího ukončení na svém facebookovém profilu.

5.2. Všichni soutěžící mohou využít zvýhodněný nákup na základě slevového kupónu, který vyhlašovatel zveřejní po ukončení soutěže.

  1. Cena pro výherce

6.1. Cena pro vítěze (výhra) je vždy specifikovaná v soutěžním příspěvku na facebookovém profilu Báglík.cz

6.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

6.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

6.4. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, které s výhrou mohou souviset.

6.5. Vítěz je povinen poskytnout vyhlašovateli fotografii s výhrou (je-li fyzická), případně potvrdit výhru (jako důkaz transparentnosti) komentářem pod soutěž na facebookovém profilu vyhlašovatele.

6.6. Vyhlašovatel soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z/nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

6.7. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, vyhlašovatel ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

6.8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozměnit pravidla soutěže, a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: soutez@baglik.cz.

  1. Osobní údaje

7.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

7.2. Osobní údaje nebudou dále předávány ke zpracování třetím osobám.

7.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a případně obce, v níž má bydliště.

7.4. Vítěz soutěže svoji účastí uděluje souhlas se zpracováním výherní fotografie, fotografie s cenou pořízenou po skončení soutěže či fotografie z předání ceny na webu www.baglik.cz a facebookovém profilu Báglík.cz, a to včetně jména, prvního písmene příjmení a obce/okresu, které je povinen vyhlašovateli poskytnout před předáním výhry.

7.5. Správce údajů bude zpracovávat výše uvedené údaje po dobu třech let.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

8.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

8.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

8.4. Vítěz soutěže si je vědom faktu, že poskytnutí výhry je podmíněno dodáním osobních údajů dle čl. 7.4. Bez poskytnutí údajů si vyhlašovatel vyhrazuje právo cenu nepředat anebo ji předat dalšímu v pořadí a toho prohlásit za vítěze. Na takového vítěze se vztahují stejné podmínky zde uvedené.

8.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

8.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.